Thursday, November 27, 2014

話同事搶槍的差人根本無陀槍。

136,014 次浏览
【改正】段片影到條友腰間右邊用衫蓋住的部份,可能係槍,亦可能只係吉槍袋(因為有警員只陀住吉槍袋),判別唔到,現場所見,只有佢一個係用布遮住槍袋位置。
-----
話同事搶槍的差人根本無陀槍。
【再再再重組案情】菜街起哄,同事益由銀中去影,期間被差佬推,叫佢唔好衝擊,之後話佢搶槍,益話無掂佢枝搶,之後同事睡龍被按低,上孖葉,現場pprb話佢襲警。益話前後多於一人話佢搶槍,包括34174及58598,其中34174,段片影到佢根本無陀槍。